Skip to Main Content

Осигурување

Expected format: DD.MM.YYYY
Expected format: DD.MM.YYYY

избрани осигурени ризици за покритие

buttons_1

Преглед на понуда

Ве молиме проверете ги податоците, доколку се во ред, продолжете, или направете измена
Избрано покритие
Почеток на осигурување
Истек на осигурување
Осигурени денови
Територијално покритие за сите земји во светот
Основна премија

Осигуреник

Ве молиме пополнете во согласност со податоците во пасошот и со латинско писмо

Договарач

buttons_2

Преглед на понуда

Ве молиме проверете ги податоците, доколку се во ред, продолжете, или направете измена

Calculator_Right_Text_2_mobile

Избрано покритие
Почеток на осигурување
Истек на осигурување
Осигурени денови
Територијално покритие за сите земји во светот
Премија за наплата 0 ден.
Осигурено лице
Број на пасош
ЕМБГ
Адреса
Место

Плаќање

Електронска копија од купената полиса за патничко осигурување ќе биде доставена на следната е-адреса
Во случај да имате проблем со е-адресата Ве молиме да не контактирате на e-osiguruvanje@insumak.mk
Осигурувањето се склучува во согласност со важечките Услови за осигурување

buttons_3

Преглед на понуда

Ве молиме проверете ги податоците, доколку се во ред, продолжете, или направете измена

Calculator_Right_Text_3_mobile

Избрано покритие
Почеток на осигурување
Истек на осигурување
Осигурени денови
Територијално покритие за сите земји во светот
Премија за наплата 0 ден.
Осигурено лице
Број на пасош
ЕМБГ
Адреса
Место